Medarbeider- og organisasjonsundersøkelser

Medarbeider- og organisasjonsundersøkelser forbindes gjerne med medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø. Dette er viktige faktorer som bør måles jevnlig for å ivareta virksomhetens beste. Vi ser at mange virksomheter som gjennomfører målinger av medarbeidertilfredshet eller spørreskjemabaserte arbeidsmiljøundersøkelser har en manglende forståelse av at denne type undersøkelser også kan benyttes til å hente ut informasjon om andre forhold av stor betydning for hvor godt en virksomhet fungerer, som virksomhetskulturen, produktivitet og effektivitet og andre resultatdrivere.

Videre er det vår erfaring at medarbeider- og organisasjonsundersøkelser ofte blir lagt i skuffen, som en slags erkjennelse av at «ja, det er slik det er hos oss». Nytten ligger ikke i å gjennomføre undersøkelsen. Tvert i mot, en slik undersøkelse har en negativ effekt hvis den ikke blir etterfulgt av en prosess hvor resultatene benyttes til forbedringsarbeid. En slik prosess bør involvere alle som har besvart undersøkelsen.

Noen ganger trenges denne typer undersøkelser som underlag for en strategiprosess, i forbindelse med fusjon og oppkjøp (due dilligence) eller annet hvor det ikke er naturlig med en etterfølgende prosess som involverer alle. Det lar seg fint gjennomføre og uten at det medfører negative effekter, så sant man tydelig informerer om hva som er formålet med undersøkelsen.

Denne typer undersøkelser kan både baseres på kvalitativ og kvantitativ metodikk, eller en kombinasjon. Kvalitativt metodikk handler om å benytte dialog, intervju, spørreskjema og observasjon som metode, samt gjennomgang av dokumentasjon. Kvantitativ metodikk er som regel spørreskjemabasert og tallfester resultatene av undersøkelsen.

Vi kan levere standardiserte undersøkelser iht. det prisbelønte OAK-konseptet fra vår samarbeidspartner EcoNova, hvor man får normerte resultater (benchmarking). Og vi har kompetanse til å skreddersy undersøkelser tilpasset din virksomhet. Uansett, undersøkelsene konstrueres og gjennomføres i tråd med den solide fagtradisjonen som finnes for denne type undersøkelser, herunder det etterfølgende prosessarbeid i organisasjonen som normalt bør følge en slik undersøkelse.