Etikk

De etiske retningslinjene har som formål å bidra til at vår bistand skjer på en forsvarlig måte, der alle parters interesse blir ivaretatt. Alle som er omfattet av disse normene, skal opptre slik at tilliten til bedriftsrådgivningsmarkedet blir styrket.

  • Norsk lovgivning/forretningsskikk: En konsulent i Advance Business Partner AS skal aldri anbefale tiltak overfor oppdragsgiver som er i strid med norsk lovgivning eller god forretningsskikk.
  • Kvalifikasjoner: En konsulent i Advance Business Partner AS skal kun påta seg oppdrag som han/hun er kvalifisert for. Det er konsulentens plikt å utøve kritisk skjønn overfor ethvert oppdrag.
  • Taushetsplikt: Bedriftsintern informasjon, personalopplysninger m.m. som konsulenten får innsikt i hos oppdragsgiver, er normalt underlagt taushetsplikt. Ved tvil om noe er taushetsbelagt er det rådgivers plikt å avklare spørsmålet. Med mindre annet er spesielt nevnt i avtale med oppdragsgiver, kan oppdraget diskuteres internt mellom konsulentene i Advance Business Partner AS.
  • Habilitet: Konsulenten skal gjøre sin oppdragsgiver oppmerksom på andre oppdrag, verv eller slektskapsforhold som kan antas å ha betydning for oppdraget. En konsulent må ikke fremstå i roller som kan komme i konflikt med hverandre. Dersom dette oppstår, skal oppdraget overføres til en annen konsulent for å avskjære enhver diskusjon.
  • Uavhengighet: Konsulenten skal være en person med stor integritet og troverdighet. Han/hun skal opptre fritt og uavhengig – anbefalinger overfor oppdragsgiver skal gjøres etter beste skjønn og til oppdragsgivers beste.