Lederutvikling

Vi leverer lederutviklingsprogrammer som skreddersys din virksomhet. I samråd med virksomheten utformer vi et program som tar høyde for den eksisterende lederkompetanse, virksomhetens kultur og ønsket måloppnåelse. Ønsket måloppnåelse bør være godt forankret i virksomhetens strategi. Det vil derfor ofte være behov for en forprosess, som setter gode mål og eventuelt også utvikler eller videreutvikler en lederfilosofi som støtter opp under virksomhetens strategi. Et lederutviklingsprogram kan med fordel foregå i tilknytning til eller støttes opp av organisasjonsutvikling.

Lederutvikling bør bestå av en kombinasjon av fellessamlinger og individuell lederstøtte mellom samlingene. Fellessamlinger kan benyttes til gruppeøvelser og relasjonsprosesser og være tema for faglige innspill og diskusjoner om temaer som blant annet ledelsestradisjoner, hva som kjennetegner godt lederskap, forretningsforståelse, kommunikasjon, samtaleteknikker/medarbeidersamtaler, teamutvikling, forhandlinger og konflikthåndtering. Vi samarbeider gjerne om å trekke inn fagpersoner fra virksomheten selv – noe som skaper god forankring til programmet. Individuell oppfølging mellom modulene i form av coaching eller annen lederstøtte sørger for praktisk anvendelse av det man har tilegnet seg gjennom fellessamlinger.

Lederutvikling handler om å styrke lederkompetansen. Lederkompetanse er så mye mer enn kunnskap. Lederoppgaven handler om å kunne anvende seg selv som person for at de man er leder for skal lykkes med oppgavene sine. Lederens oppgave er å skape resultater gjennom andre. Effekten av en leders arbeid er med andre ord skalerbar gjennom medarbeiderne. Innsats for å styrke lederkompetansen er derfor en svært lønnsom investering.

Lederutvikling foregår også gjennom andre aktiviteter enn et planlagt program. I forbindelse med organisasjonsutvikling, ledergruppeprosesser og lederstøtte er det ofte tjenlig med et fokus på lederrollen. Alle våre konsulenter har lang erfaring fra leder- og konsulentrollen og vil i forbindelse med andre prosesser alltid legge igjen noe som styrker ledernes kompetanse, og ofte også iverksette aktiviteter som handler om lederutvikling, for å styrke måloppnåelsen i forbindelse med andre aktiviteter.